Regulamin

Regulamin serwisu
§ 1. Warunki ogólne
 • Właścicielem serwisu działającego pod adresem https://technik-pol.pl prowadzony jest przez firmę TECHNIK-POL wpisaną do Centrali i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: PL6381675754, REGON:240766354
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu przez Klientów ( Indywidualnych lub biznesowych ) lub Użytkowników przeglądających serwis.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się przeglądający serwis.
 • Złożenie Zamówienia w serwisie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
§ 2. Działalność serwisu
 • Serwis pod adresem https://technik-pol.pl oferuje oraz sprzedaje produkty w formie cyfrowej lub fizycznej.
 • Oprogramowania, znane jako ESD ( Electronic Software Distribution ) to programy nowe pochodzące z Polskiej lub zagranicznej dystrybucji oraz bezpośrednio od producenta ( w zależności od rodzaju produktu ). Po dokonaniu zamówienia wysyłamy klucz licencyjny oraz instrukcję instalacji do produktu zakupionego przez konsumenta serwisu. Każdy z tych programów posiada swoje własne zasady EULA ( określone przez producenta programu ), czyli warunki określające korzystania z licencji, które muszą zostać zaakceptowane.
 • Produkty w formie fizycznej wysyłamy za pośrednictwem firm specjalizujących się w dostarczaniu przesyłek. Wybór rodzaju dostawy przez Klienta jest dobrowolny spośród wymienionych opcji podczas składania zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego towaru otrzymuje on potwierdzenie, na podstawie którego producent lub dostawca, mający do tego produktu uprawnienie, udziela Klientowi prawa do jego użytkowania ( w przypadku oprogramowania tzw. Klucz licencyjny ).
 • Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 • Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 • Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca ( Klient końcowy ) programu komputerowego.
 • Firma TECHNIK-POL nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony/zamówiony w serwisie https://technik-pol.pl Klucz licencyjny.
 • Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej https://technik-pol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
§ 3. Składanie zamówień
Za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.technik-pol.pl
 • Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.
 • Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.
 • W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 • Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma TECHNIK-POL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia.
 • Po dokonaniu płatności i zatwierdzeniu przez osoby decyzyjne towar zostaje przygotowany do wysyłki zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie TECHNIK-POL.
 • Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
 • Klient składa zamówienie w ten sposób, że zamawiając produkt wysyła wiadomość elektroniczną e-mail na adres it@technik-pol.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: Kontakt
 • W zamówieniu powinny znajdować się dane niezbędne do jego realizacji tj. Nazwa produktu, ilość sztuk/ilość stanowisk, umówiona cena ( na podstawie oferty wcześniej przygotowanej oferty ), dane klienta końcowego, dane do Faktury VAT, adres e-mail do otrzymania zamówienia.
 • W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 • Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma TECHNIK-POL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia.
 • Po zatwierdzeniu zamówienia przez osoby decyzyjne towar zostaje przygotowany do wysyłki zgodnie z zasadami ustalonymi przez obie strony.
 • Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.
Za pośrednictwem systemu ofert ( wycena licencji wielostanowiskowych )
Dla zalogowanych użytkowników
 • Po zalogowaniu się na konto użytkowanika pod adresem: https://www.technik-pol.pl/user/ w zakładce "Oferty" znajduje się lista otrzymanych ofert na oprogramowanie.
 • Akceptując ofertę zamówienie realizujemy klikając "Zamów"
 • Klient po zamówieniu otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia
 • Szczegółowe dane znajdują się w zakładce "Zamówienia"
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy oprogramowanie zostanie zarejestrowane na Klienta końcowego i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 • Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@technik-pol.pl
§ 4. Składanie zamówienia z zawarciem umowy
Za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.technik-pol.pl
 • Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto TECHNIK-POL i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie. W przypadku zmiany czasu realizacji spowodowanej probleme technicznym Klient zostanie poinformowany o tym drogą e-mail.
 • Licencje elektroniczne ESD - po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.
 • Towar fizyczny - po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym klient otrzymuje potwierdzenie wysłania towaru.
 • Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie (art. 106e ustawy o VAT).
 • Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia w serwisie i dokonaniu przez Niego wpłaty na wskazane konto Serwis nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że zakupiony produkt stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
§ 5. Reklamacje oraz zwroty
 • Zainstalowane klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.
 • Zwrot produktów fizycznych należy dokonać do 14 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub otwarcia specjalnie zabezpieczonego opakowania firma TECHNIK-POL nie może dokonać zwrotu towaru i jest zobowiązana do jego odesłania do Klienta na jego koszt.
 • W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za wyrządzoną szkodę przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. pośrednictwem Serwisu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy oprogramowanie zostanie zarejestrowane na Klienta końcowego i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 • Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@technik-pol.pl
§ 6. Dane osobowe

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy Administratorem danych osobowych jest firma:

  TECHNIK-POL Rafał Butanowicz

  ul. Piaskowa 25A/15

  43-267 Suszec

  NIP: 638-167-57-54

 • Pełna polityka prywatności związana z danymi osobowymi https://technik-pol.pl/polityka-prywatnosci.html
 • Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany, usunięcia bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.
§ 7. Prawa autorskie
 • Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 • Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.
§ 8. Postanowienia końcowe
 • Niniejsze warunki oraz podane na stronie serwisu oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: https://technik-pol.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a tekże w części.
 • Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 • Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
 • W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby firmy TECHNIK-POL.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.